Privacy Statement Bredase waterscouting Titus Brandsma

Om de diensten die Vereniging Bredase Waterscouting Titus Brandsma (hierna ‘Titus’) aan leden aan te bieden en beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Titus (‘wij’) in een aantal gevallen persoonsgegevens van u of van uw kind verzamelt en verwerkt. Titus respecteert de privacy van zijn vrijwilligers, leden en ouders en andere betrokkenen en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met persoonlijke data wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wij verzamelen, bewerken en bewaren gegevens in de volgende gevallen:

 • Lid worden bij Titus. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, zwemdiploma’s, incassomachtiging en overige gegevens die door u worden verstrekt. De volgende data worden gedeeld met de landelijke scouting: naam (voor- en achternaam), geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Scouting Nederland kent een lidnummer toe wanneer u lid wordt;
 • Binnen Titus als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, functietitel, verklaring van goed gedrag en periode waarin de functie is uitgeoefend. Deze data wordt ook gedeeld met Scouting Nederland;
 • Zich aanmeldt voor een zeilweek of kamp. Het gaat dan om de volgende gegevens: naast naam en e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, zwemdiploma’s, alsmede bijzondere persoonlijke data als medicijngebruik en allergieën.
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Titus en/of Scouting Nederland. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres;
 • Contact met ons opneemt. Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van Titus en individuele leden en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het organiseren van (wekelijkse) opkomsten, kampen en zeilweek;
 • Het organiseren van bijeenkomsten, zoals oudervaardag en groepsraad;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Archief doeleinden;
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om (ouders van) onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal Titus die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door Titus opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan landelijke scouting of aan hulpdiensten in geval van calamiteiten.

Uitgesloten is het delen van (bijzondere) persoonlijke data ten behoeve van het aanbieden van producten, diensten of evenementen buiten Titus of het vercommercialiseren door samenwerkingen met de partners of andere partijen waarmee Titus samenwerkt, tenzij leden of ouders voorafgaand toestemming geven.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Titus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht, ook na een opzegging of afmelding.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Titus treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot het privacy statement van Titus of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan de secretaris van Titus via info@waterscouting.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Titus. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Antwoorden op enkele veel gestelde vragen

1. Wat is een (bijzondere) persoonsgegeven en wanneer verwerk je deze?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een natuurlijke persoon dat direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van een persoonsgegeven zijn: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of lidnummer. Het begrip ‘verwerken’ is erg breed. Praktisch iedere handeling met een persoonsgegeven is een verwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder meer zijn het verzamelen, opslaan, bewaren, wissen en aanpassen van persoonsgegevens.

2. Wanneer mag je persoonsgegevens verwerken?
Persoonsgegevens mogen volgens de wet alleen verwerkt worden als er een duidelijk omschreven en rechtmatig doel is. Die rechtvaardiging bestaat meestal uit de volgende grondslagen:

 • toestemming
 • een gerechtvaardigd belang
 • contractuitvoering
 • een wettelijke plicht

3. Welke gegevens verwerken Titus en Scouting Nederland van mij en waarom?
Titus verwerkt je (bijzondere) persoonsgegevens om uitvoering te geven aan je lidmaatschap bij de Titus (dit valt onder ‘contractuitvoering’ zoals opgesomd boven. In het privacy statement van Titus staat omschreven welke gegevens van jou door Titus worden verwerkt, het doel van de verwerking, beveiliging en bescherming daarvan, maar ook eventuele verstrekking aan derden en jouw rechten.

4. Mag Titus mijn persoonsgegevens (naam, woonadres, woonplaats, telefoonnummer en e- mailadres) gebruiken voor aanbiedingen of acties via post of telefoon?
Nee, Titus mag deze gegevens niet delen. De grondslag voor het delen van persoonsgegevens is enkel gebaseerd op voorafgaande expliciete toestemming.